The Natural Step: we kijken naar het geheel

Onze benadering van projecten is anders dan onze concullega’s. Omdat we anders kijken, anders handelen. Wij voelen ons verbonden met de regio en de mensen die er werken en wonen. Daarbij willen we kwaliteit toevoegen aan de leefomgeving.  Vanuit een integrale visie, wetende dat al ons handelen effect heeft op mens en milieu. Bij bouwen kijken we dan ook verder dan alleen het realiseren van een ontwerp. Net zo veel aandacht gaat uit naar energie, de inzet van materialen, de kwaliteit van het binnenklimaat, met daarnaast aandacht voor een duurzaam opgezet en uitgevoerd bouwproces. Uiteindelijk moet dat een gebouw opleveren dat niet alleen naar de wensen is van de huidige gebruikers, maar ook toekomstbestendig is, en een toegevoegde waarde heeft voor de directe omgeving. En dat altijd in samenspraak en nauw overleg met alle relevante partners in een project.

Duurzaamheidsdoelstellingen

U wilt er zeker van zijn dat de dingen die we doen duurzaam zijn. Hiervoor nemen we vier principes uit “The Natural Step” (TNS) bij elke afweging mee. Dit is een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodiek om duurzaamheid vorm te geven en concreet te maken. Wij werken daarbij samen met een adviseur die deze waarden toetst aan de uitgangspunten van TNS.  Het gaat om de volgende vier principes:

We putten de bodem niet uit

We beperken het gebruik van fossiele brandstoffen. Schaarse metalen en mineralen gebruiken we alleen als we ze ook recyclen. Nu worden die materialen uit de aardkorst gehaald, gebruikt en verbrand. Daarmee gaan ze verloren, worden ze schaars en komen ze in het milieu terecht in een sneller tempo dan de aarde ze zelf af kan breken, met negatieve gevolgen voor flora en fauna. We kiezen daarom voor hernieuwbare materialen, hergebruik en recycling. Een en ander volgens het cradle to cradle principe.

We gebruiken geen schadelijke chemisch stoffen

We gebruiken of produceren geen chemische stoffen die negatieve effecten hebben op de gezondheid van mensen of het milieu.  Ook vermijden we stoffen waarvan het effect onbekend is.

We tasten de natuur niet aan

We tasten de natuurlijke systemen niet aan. Onze ecosystemen, planten en dieren maken het mogelijk voor mensen om te leven. Ze bieden ons schone lucht, voedsel, water, brandstof, medicijnen. We gaan daarom zuinig om met onze natuur en beschermen de biodiversiteit

We zorgen goed voor onze mensen

Wij streven ernaar een cultuur te creëren waarbij iedereen van directie tot en met de werkvloer zich verantwoordelijk voelt en bijdraagt aan het succes. Wij stellen onze mensen centraal en halen het beste uit hen naar boven. Hierdoor hebben we betrokken medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen. Ook ondersteunen en begeleiden we onze medewerkers bij het uitoefenen van hun functie. Wij zorgen voor goede faciliteiten, een gezonde en veilige werkomgeving. Ook stimuleren we actief dat ze opleidingen en cursussen volgen. Onze collega’s zijn daardoor enthousiast en gaan met plezier naar hun werk.

Onze visie op duurzaamheid

Wij hebben als organisatie gekozen voor het stellen van heldere doelstellingen om zowel onze organisatie en de projecten die we uitvoeren, te verduurzamen. Doelstellingen die passen binnen een duurzame samenleving, gebaseerd op de principes van The Natural Step:

 • Wij zijn een bewuste bouwer
 • Wij leveren een positieve bijdrage aan de lokale leefbaarheid
 • Wij zijn een goed voorbeeld voor anderen
 • Wij delen kennis en ontwikkelen samen kennis
 • Wij sluiten kringlopen
 • Wij zetten ons in voor duurzame energie
 • Wij informeren onze klanten over duurzame mogelijkheden en wijzen heb op hun verantwoordelijkheid

Duurzaam werken is een uitgangspunt bij ieder project dat wij realiseren, maar ook daarbuiten hechten we er belang aan. Naast onze primaire bouwactiviteiten stimuleren we sport, maken gebouwen groener en produceren zo min mogelijk afval en CO2. We verwerken en voeren alle materialen af volgens ISO 14001. Daarnaast delen wij kennis met opdrachtgevers, wonen seminars bij en informeren onze leveranciers en onderaannemers. Bovendien rijden we ook elektrisch en verlagen we bij iedere aanschaf naar betere labels. Denk hierbij aan machines, auto’s, printers, keukenapparatuur, computers, etc. Binnenstadse afspraken doen we op de bedrijfsfiets.

Lokale, duurzame ambities

 • inzet van duurzame energie: duurzaam én lokaal opgewekt
 • verantwoord vervoer: carpoolen, verzameld toeleveren van materialen, laden en lossen op geplande en afgesproken momenten zodat geen wachttijden ontstaan, goede bewegwijzering voor omgevingsverkeer, slim en milieusparend bouwproces.

Afvoeren bouwafval

 • het bouwafval dat vrijkomt scheiden we tijdens de uitvoering in zoveel mogelijk fracties in daarvoor aanwezige containers. Een gecertificeerd bedrijf voert dit vervolgens af.
 • we beperken het woon-werkverkeer zoveel mogelijk door onze medewerkers gezamenlijk naar de bouwplaats te laten rijden. Dit levert een belangrijke besparing op in de reiskosten en is beter voor het milieu. Ook veroorzaakt het minder overlast bij projecten waar de parkeermogelijkheden beperkt zijn.
 • collectief bewustzijn: onderkennen van de waarde en inbreng van alle partners in het proces
 • living in a lab: samen kennis ontwikkelen, innovaties de ruimte bieden in het project
 • gesloten kringlopen: circulaire economie
 • lang leven: levensduur verlenging gebouw, waard toevoegen, ook voor de toekomst
 • natuurlijke stad: ecosystemen beschermen, balans herstellen
 • lasten worden lusten: verlagen exploitatie(woon)lasten 

Terug naar duurzaamheid